Iza moa ny Apostoly TSARATSARA (5) : Nahita ny helo

Ny afobeRehefa voarainy ny hafatra avy tany amin’i Jehovah Tompon’ny maro dia nentin’i Jesosy Kristy nankany amin’ny Helo amin’izay i Tsaratsara.

Tena mahatsiravina ny ao amin’ny afobe. Sifflet no mamoaka ny afo. Misy tevana be manelanelana ny mpivavaka sy ny tsy mpivavaka.

Misy karavasy vy hanajapian’ny maramilan’ny satana an’ireo izay voapanga ka manaraka hatramin’ny nofo rehefa voany.

Olona be dia be no ao amin’ny helo. Atambatra ny mponina rehetra eto Madagasikara dia averina aman’hetsiny dia tsy mbola mitovy isa amin’ny isan’ny olona very any amin’ny helo. Mijaly ny olona ao, lasa lelafo avy izay lalaovin’ny olona ao, lasa fohifohikely. Ny labiera sotroina iny mivadika afo, ny domy, ny rami ny karatra nolalaovina taty an-tany iny mivadika afo. Ny vehivavy janga misy bibilava afo mivoaka aminy, misy kankana kely mivoaka amin’ny maso mivoaka amin’ny orona. Ny maso mibotirika be.

Mipoaka toa ny volkano na bomba atota io ny afo, miakatra be mitovy amin’ny rahona ny haavon’ny afo. Dia mikikiaka mitaraina ny olona ao. Dia mampitomany mihitsy ny mahita izany mangitakitaka ny fo mahita izany rehetra izany. “Mijaly aho Jesosy ô” lasa mahay an’i Jesosy avy ireo mpangalatra sy olona rehetra ao amin’ny helo. Saingy tsy misy intsony ny famelan-keloka ao.

Tsy mijanona ny afo raha tsy levona ny olona. Dia avy eo velona indray. Dia miresaka milaza fa manenina tsy nivavaka, manenina nanompo sampy ary manenina amin’ny ratsy rehetra vita ny olona ao. Tsy misy ety an-tany mahay mibebaka noho ny olona ao amin’ny helo.

Ny mpandeha boîte de nuit, ny mpanao spectacle, aoka! atolory malaky ny fiainanareo. Ny mpivarotra toaka, ny mpivarotra rhum hidio malaky io fivarotanao io. Ny miankohoka amin’ny sarin–javatra voasikotra LOZA BE. Mibebaha dia manolo-tena amin’ny Jesosy raha mbola ety an-tany.

Kiakiaka ny ao amin’ny helo, mandadilada ny olona ao, mibebaka fa tsy afaka miverina intsony, tsy misy famelan-keloka intsony ny ao amin’ny afobe.

2 thoughts on “Iza moa ny Apostoly TSARATSARA (5) : Nahita ny helo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s