Aoka izay ny famadihana!

famadihanaMamaramparana ny ririnina isika eto Madagasikara amin’izao. Misy ireo fomban-drazana maro samihafa no atao amin’ny andro toy izao. Anisan’ireny ny famonosana ny taolam-balon’ny razana efa nodimandry sy ny fombafomban’ny famadihana.

Tsy mety ho an’ny kristianina anefa izany famadihana izany. Inona moa no ifandraisan’ny velona amin’ny maty? Raha tsiahivina koa ny tantaran’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty dia nanontany an’ireto vehivavy nijery tany am-pasana ireto anjely nanao hoe “Fa nahoana ianareo no aty amin’ny maty no mitady ny velona?’ (sary : pinionpost)

Hita araka izany fa tokony tsy misy ifandraisany intsony ny maty sy ny velona. Raha ny razana mantsy no nitahy dia efa lasa “puissance mondiale” ity Madagasikara mivavaka amin’ny razana sy manao fombafomba aminy ity. Raha te hanao valim-babena ianao, ny dadabenao mbola velona na ny bebenao mbola ao an-trano no omeo bodofotsy sy fitafiana tsara fa ny maty avelao any!!!

Fa ny devoly no miseho amin’ny nofy ka maka ny endriky ny razanao raha toa ka misy ny milaza fa nanofy na nitrangan’i dadabe ka nilaza izy fa mangatsiaka.

Mambotry, mitondra fizaliana, maha-4ami ny famadihana io. Ny sasany izany efa tsy manambola efa mahantra lasa mivarotra fanànana lasa mivarotra tany mba hanaovana famadihana. Dia faly daholo mihirahira “aiza ny zana-drazana” sy ny “ô Rila re e!” sns. Aoka izay!

Tsy fantatrareo angaha fa ny ran’iny omby nanaovana vary be menaka iny anie ka nalatsaka ho an’ilay fahavalo.

Avy eo koa mbola misy mila manandro sy manao sikidy mialoh’ny fikarakarana izany Famadihana izany. Tsy hainao angaha ny teny ao amin’ny Levitikosy 19:26 manao hoe : “Aza homana zavatra misy ra; aza manao sikidy na manandro.”

i Jesosy Kristy dia tsy nijanona maty fa nitsangana tamin’ny maty. Efa resiny ny fahafatesana ary izy no Fahamarinana. Ka aoka isika tsy hifanerasera amin’ny maty. Tsy hametraka akory ny taolam-balo any amin’ny toeram-ponenana sy ny toeram-pivavahantsika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s